ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

No 2014. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests var atņemt valdes locekļiem tiesības nodarboties ar komercdarbību

Tagad nodokļu maksātajiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, lai nepieļautu nodokļu pārkāpumus, jo no 2014. gada 1. janvāra ir ievērojami pastiprinājusies valdes locekļu atbildība par šādiem pārkāpumiem.

Proti, 2014. gada 1 janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā kas paredz, ka Valsts ieņēmumu dienests var atņemt valdes locekļiem tiesības nodarboties ar komercdarbību, ja tiek konstatēts  kāds no zemāk minētajiem nodokļu pārkāpumiem:
1)    Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību
2)    Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
3)    Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām
4)    Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana
5)    Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana
6)    Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana

Zemāk ir uzskaitīti Administratīvo pārkāpumu kodeksa panti, kas paredz valdes locekļa atbildību par augstāk minētājiem nodokļu pārkāpumiem:

156.7 pants. Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību
Par maksājumu saistību pildīšanu vai darījumu veikšanu, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību (neatkarīgi no tā, vai darījums veikts vienā vai vairākās operācijās, kas notikušas laikā, kad bija apturēta nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība), izņemot gadījumus, kad Valsts ieņēmumu dienests tam ir atļāvis pabeigt darījumu vai izpildīt maksājumu saistības, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim 30 procentu apmērā no darījuma vai maksājuma summas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

159.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu (samazināšanu) -
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

159.9 pants. Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām
Par nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas nesniegšanu nodokļu administrācijai -
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Par nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļu administrācijai -
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Par neatļaušanu nodokļu administrācijas amatpersonām ieiet nodokļu maksātāja saimnieciskajai darbībai izmantojamās telpās, ja nodokļu administrācijas darbiniekam ir šādas tiesības, -
uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz divsimt desmit euro.

166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana
Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmiteuro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādīto informāciju vai dokumentus —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, —
uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

166.35 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana
Par parādnieka maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimteuro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

166.36 pants. Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana
Par maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi maksātnespējas procesā iesaistītā persona, —
uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim vai parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin