ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

Portāls Pārsūdzības.lv piedāvā Jums iepazīties ar atsevišķu administratīvo tiesu spriedumu priekšnodokļa atskaitīšanas jomā analīzi.


Priekšnodoklis - darījumu esība

Atbilstoši likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» 10.panta pirmās daļas 1.punktam priekšnodokli var atskaitīt tikai par faktiski notikušiem darījumiem.
10.05.2013. SKA-2

Priekšnodoklis - darījumu esība
Lai iegūtu tiesības atskaitīt priekšnodokli, nav pietiekami, ka darījumi noformēti atbilstoši likuma prasībām, jo darījumiem jābūt arī faktiski notikušiem gan pēc to ekonomiskā, gan juridiskā rakstura (būtības), bet nodokļu rēķinam jāatbilst faktiski notikušam darījumam.
24.05.2013. SKA-84, 01.08.2013. SKA-428

Priekšnodoklis - rēķina esība
Lai gan nodokļa rēķinā ir norādāma noteikta informācija, tas nenozīmē, ka šī informācija obligāti ietverama tieši nodokļa rēķina tekstā. Ir pieļaujams, ka nodokļa rēķinā tiek ietverta atsauce uz līgumu vai kādu citu dokumentu, kurā norādītas visas nepieciešamās ziņas. Būtiski, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta persona varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei. Tātad, ja no nodokļa rēķinā norādītajiem dokumentiem ir iespējams pilnībā identificēt darījumu, nevar uzskatīt, ka ir pārkāpti nosacījumi priekšnodokļa atskaitīšanai.
27.09.2013. SKA-349

Priekšnodoklis - darījumu esība
Pievienotās vērtības nodokļa administrācija nevar apstāties pie konstatējuma, ka darījuma partneris faktiski darījumu nevarēja veikt resursu trūkuma vai fiktīvā rakstura dēļ. Arī tiesa argumentācijā nevar ar to aprobežoties.
12.06.2013. SKA-21, 05.07.2013. SKA-491, 01.08.2013. SKA-428

Dienests pretēji Eiropas Savienības Tiesas un Augstākās tiesas tiesu praksei turpina kļūdaini uzstāt, ka nodokļu maksātājam, kurš izmanto priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības, ir jāpārbauda, piemēram vai darījuma dalībnieks atrodas juridiskajā adresē,vai uz tā vārda ir reģistrēti transportlīdzekļi, vai tam ir reģistrēti darbinieki un kā tas ir uzrādījis savas izlietotās pavadzīmes.
23.09.2013. SKA-842

Valsts ieņēmumu dienests nevar liegt nodokļu maksātājam tiesības atskaitīt priekšnodokli, pamatojot ar to, ka attiecīgo pakalpojumu vai preču izsniedzējs vai viens no tā piegādātājiem ir veicis prettiesiskas darbības, bez objektīviem pierādījumiem, kas liecinātu par to, ka attiecīgais nodokļu maksātājs zināja vai viņam bija jāzina, ka darījums, kas pamatot tiesības uz atskaitīšanu, bija saistīts ar šā rēķina izsniedzēja izdarītu krāpšanu vai kāda cita tirgus dalībnieka piegādes augšupējā ķēdē izdarītu krāpšanu.
01.08.2013. SKA-428

Priekšnodoklis - ļaunprātība (nav)
·         Valsts ieņēmumu dienests, lai arī norāda uz iespējamu pieteicējas ļaunprātīgu nodomu, visā lietas gaitā nav parādījis, kā tas izpaustos, uz ko tas būtu vērsts. Respektīvi, tas, ka personas ir savstarpēji saistītas (tostarp, ka ir viens un tas pats valdes priekšsēdētājs vai ka pastāv mātes un meitas uzņēmuma attiecības), noteiktos gadījumos varētu atvieglot negodprātīgu darbību īstenošanu, taču tad Valsts ieņēmumu dienestam jāspēj izskaidrot, kas tieši ir šīs negodprātīgās darbības būtība. Konkrētajā lietā šāda izskaidrojuma nav.
·         Turklāt nodokļu tiesībās pastāv regulējums, kas vērsts uz, piemēram, saistīto personu savstarpējo darījumu īpašo kontroli, noteiktos gadījumos pārvērtējot darījumu cenas (likuma «Par nodokļiem un nodevām» l.panta 18. un 29.punkts).
25.09.2013. SKA-846

Nav nekas nepieļaujams, ja pakalpojums (starpniecības) tiek saņemts, tai pašai fiziskajai personai (pieteicējas valdes loceklei) piederošajai sabiedrībai, ja tieši šīs sabiedrības ietvaros tiek izpildīts darbs, kura būtība ir sameklēt iegādājamos nekustamos īpašumos. Cita veida ļaunprātīgu nodomu, krāpšanas būtību Valsts ieņēmumu dienests nav izskaidrojis.
25.09.2013. lēmums SKA-846

Priekšnodoklis - ļaunprātība (nav)
Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā nav izklāstīts, vai un kādas krāpnieciskās darbības pieteicējas darījumu partneri ir veikuši. Taču no lietas materiāliem secināms, ka šo darījumu partneru amatpersonas nav varējušas sniegt ticamu un pārbaudāmu informāciju par iegādāto graudu un sēklu izcelsmi. Tas un arī darījumu partneru amatpersonas liecība par to, ka viņa ir reģistrējusi uzņēmumu uz sava vārda, parakstījusi līgumus, atvērusi kontu un sniegusi paskaidrojumu atbilstoši uzņēmuma iepriekšējās īpašnieces norādēm, varētu liecināt par iespējamām nelikumībām šo uzņēmumu darbībā. Tomēr nevar sodīt pieteicēju par preču piegādātāju iespējamajām nelikumīgajām darbībām, liedzot pieteicējai atskaitīt priekšnodokli, jo lietā nav pierādījumu, ka pieteicēja zināja vai tai vajadzēja zināt par to, ka darījumi ir saistīti ar iespējamu krāpšanu.
15.01.2014. lēmums SKA-53

·         Soda naudai nodokļu tiesībās var piemist kriminālsoda raksturs. Līdz ar to tās piemērošanā ir izmantojami krimināltiesību principi. Pie krimināltiesību principiem pieder noteikumi par krimināllikuma spēkā laikā, kas paredz, ka likumam, kas atzīst nodarījumu par nesodāmu, mīkstina sodu vai ir citādi labvēlīgs personai, ir atpakaļejošs spēks.
·         Ja apstrīdēšanas laikā mainās tiesību norma par labu nodokļu maksātājam, jo tiek noteikts mazāks soda naudas apmērs, dienestam jāpiemēro regulējums, kas pieteicējai ir labvēlīgāks.
25.06.2013. SKA-310

Nekustamo īpašumu tirdzniecība (nokavējuma un soda nauda)
·         Var piekrist, ka tiesību normas ne vienmēr ir iespējams formulēt absolūti skaidri. Tomēr, ja normas formulētas tik neskaidri, ka pat valsts iestādes nepieturas pie vienotas interpretācijas, par to neievērošanu nevar piemērot sodu. Tiesību normām jābūt pietiekami skaidrām un to iedarbībai jābūt pietiekami paredzamai, lai personas varētu novērtēt savu tiesisko situāciju. Tas izriet no tiesiskās noteiktības principa, kas ir viens no vispārējiem tiesību principiem.
·         Konkrētajā lietā nav pamatota atsaukšanās uz to, ka veidojas nevienlīdzīga situācija ar personām, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Minētajām personām soda nauda netiek piemērota.
08.01.2014. lēmums SKA-70

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšana, izmaksājot summas citai personai
Pieteicēja arguments par ienākuma izmaksātāja atbildību par nodokļa ieturēšanu ienākuma izmaksas vietā ir pamatots, jo likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 17.panta desmitās daļas 7.punkts paredz šādu darbību veikšanu, taču tas nekādi neatbrīvo pieteicēju no nodokļa saistības, ja ienākuma izmaksātājs nav veicis nodokļa ieturēšanu.
03.02.2014. SKA-59

Katrs rēķins, ko uzņēmums izrakstījis pieteicējam par katru viena līguma ietvaros izvedamo kokmateriālu kravu, nav uzskatāms par atsevišķu darījumu, tā kā ar šiem rēķiniem katru reizi netika nodibinātas jaunas tiesiskās attiecības starp pieteicēju un uzņēmumu par kokmateriālu pārdošanu. Nav pamatots Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis, ka katrs rēķins liecina par atsevišķu darījumu tāpēc, ka katrs rēķins ir par kokmateriālu daudzumu, atsevišķu cenu, kopējo summu, un katram rēķinam ir savs numurs.
26.02.2014. lēmums SKA-273

Dāvinājuma vai aizdevuma nedeklarēšana pati par sevi, iespējams, liecina, ka pieteicējs nav saņēmis aizdevumu vai dāvinājumu. Šis apstāklis vērtējams kopsakarā ar visiem pārējiem lietā esošajiem pierādījumiem.
05.07.2013. lēmums SKA-622

Skaidras naudas uzkrājumi
Pieteicējs pamatoti norāda, ka nodokļu maksātājam nav jāpierāda citas personas ienākumu izcelsme. Taču nodokļu maksātājam ir jāspēj saprātīgi un ticami pamatot un pierādīt savas skaidras naudas uzkrājumu izcelsme. Ja ir pamats apšaubīt, ka persona, kuru pieteicējs uzrāda kā dāvinājuma veicēju, būtu varējusi veikt šādu dāvinājumu, secīgi ir pamats apšaubīt, ka uzkrājumi veidojušies pieteicēja norādītajā veidā. Tādā gadījumā nevar uzskatīt, ka pieteicējs ir izpildījis savu pierādīšanas pienākumu.
05.07.2013. lēmums SKA-622, 21.08.2013. SKA-605

Skaidras naudas uzkrājumi
       Fakts, ka cita persona tai veiktā audita laikā nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestam līgumu par aizdevuma izsniegšanu pieteicējam, nepadara šo aizdevumu par nebijušu vai neiespējamu.
       Nav izšķirošas nozīmes Valsts ieņēmumu dienesta argumentam, ka aizdevēja rīcība, vispirms pašam aizņemoties, naudu, lai vēlāk izsniegtu aizdevumu pieteicējam, ir bijusi ekonomiski nepamatota. Jebkurai personai var būt dažādi apsvērumi, kādēļ šī persona rīkojas tā vai citādi.
           Nav nozīmes apstāklim, ka pret aizdevēju ir celta prasība par aizdevuma atgūšanu, savukārt aizdevējs pret pieteicēju prasību par aizdevuma atgūšanu nav cēlis.
04.11.2013. lēmums SKA-890

Piedziņa - brīdināšana
Speciālajās tiesību normās nav paredzēts, ka nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas uzsākšana bezstrīda kārtībā atkarīga no tā, vai persona ar īpašu paziņojumu brīdināta par to, ko paredz tiesību normas. Līdz arto pirms piespiedu izpildes uzsākšanas parādnieku nav nepieciešams brīdināt.
Administratīvās rajona tiesas 2013.gada 30.septembra lēmums Nr.A420371513

VSAOI
Komerclikuma 221.panta pirmā daļa noteic, ka valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Valdes loceklim ir pienākums vadīt sabiedrību, rūpēties par tās grāmatvedības kārtošanu. Vienlaikus likumi neaizliedz pašam valdes loceklim uzņemties kārtot grāmatvedību - ar vai bez samaksas noteikšanas par to. Grāmatveža pienākumu izpilde vienlaikus ar valdes locekja pienākumu pildīšanu pati par sevi nenodibina atsevišķas darba tiesiskās attiecības: ir nepieciešams konstatēt darba tiesisko attiecību pastāvēšanai noteicošos elementus.
11.09.2013. lēmums SKA-832

VSAOI                                                                                                                                                   
Lai strīda gadījumā secinātu, ka persona ir bijusi nodarbināta uz darba līguma pamata, ir jāiegūst pierādījumi - tieši vai netieši - tam, ka iespējamā darba devēja un darbinieka starpā bija panākta vienošanās par darba līguma būtiskajām sastāvdaļām, tostarp par darba veikšanu par atlīdzību un ka darbs tiks veikts tieši darba tiesisko attiecību ietvaros.
15.02.2013. SKA-271

Tematiska pārbaude un audits
Gadījumā, ja tematiskās pārbaudes un audita objekti ir pilnīgi vienādi un ja tematiskajā pārbaudē pārkāpumi nav konstatēti, nodokļu maksātājs var paļauties, ka šis konstatējums vēlāk netiks pārskatīts. Līdz ar to šāda apstākļa neizvērtēšana var novest pie nepareiza lietas iznākuma.
27.09.2013. SKA-349

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin