svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Tematiskā pārbaude

Tematiskā pārbaude - nodokļu administrācijas pārbaude, kad tiek kontrolēta atsevišķu normatīvo aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kuru rezultātā netiek noteikti papildu nodokļu maksājumi budžetā.

Tematiskās pārbaudes tiek veiktas, lai operatīvi atklātu un novērstu pārkāpumus uzņēmējdarbībā un finanšu jomā, nodrošinātu preču un preču pavaddokumentu uzskaites un aprites kārtības, ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas kārtības, grāmatvedības dokumentu noformēšanas kārtības un tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

Tematiskās pārbaudes tiek veiktas kādā no šādām pārbaužu tēmām:
 • Darba devēji
Darba tiesisko attiecību nodibināšanas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanas un maksāšanas budžetā pareizības pārbaude. 
 • Tirdzniecība
Pārbaude vairumtirdzniecības vietās par preču uzskaites un norēķinu kārtības ievērošanu vai mazumtirdzniecības vietās par ieņēmumu reģistrēšanas un preču dokumentu reģistrēšanas kārtības ievērošanu.
 • Pakalpojumu sniegšana 
Pārbaude objektos, kur notiek pakalpojumu sniegšana, par ieņēmumu reģistrēšanas un materiālu uzskaites kārtības ievērošanu.
 • Azartspēles
Izložu un azartspēļu organizēšanas, uzturēšanas un ierobežošanas noteikumu ievērošanas pārbaude.
 • Skaidrās naudas darījumi 
Savstarpēji skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumu ievērošanas pārbaude.
 • Darījumi ar kokmateriāliem
Kokmateriālu iegādes, pārstrādes, pārvadāšanas, glabāšanas un uzskaites kārtības pārbaude.
 • Grāmatvedības uzskaite
Grāmatvedības kārtošanas un organizācijas pārbaude.
 • Sabiedriskā labuma organizācijas
Ziedojumu pieņemšanas likumības un saņemto ziedojumu izlietojuma pārbaude.
 • Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana pašvaldībā
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, uzskaites un iekasēšanas kārtības pārbaude pašvaldībās.
 • Metāllūžņi
Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas un realizēšanas kārtības pārbaude.
 • Ievestie pamatlīdzekļi
Kārtības, kādā persona piemēro pievienotās vērtības nodokli ievestajiem pamatlīdzekļiem, pārbaude.
 • Valsts nodeva
Valsts nodevas aprēķināšanas, iekasēšanas un budžetā ieskaitīšanas pareizības pārbaude.
 • Datu salīdzināšana
Pārbaudes laikā salīdzina nodokļu maksātāja atsevišķu darījumu atspoguļošanu grāmatvedības reģistros, konkrētu darījumu apliecinošo dokumentu vai preču (pakalpojumu) faktisko atbilstību VID iesniegtajos pārskatos (deklarācijās) norādītajiem datiem, kā arī veic darījuma dalībnieku atsevišķu darījumu apliecinošu dokumentu pārbaudi un salīdzināšanu.
 • Līdzekļu legalizācija
Pārbaude Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajiem subjektiem, kuru kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests, par minētā likuma prasību ievērošanu.
Tematiskās pārbaudes rezultātā tiek sastādīts akts, kurā norāda: 
 • informāciju par nodokļu maksātāju, kuram tiek veikta tematiskā pārbaude;
 • pārbaudes veikšanas vietu un laiku;
 • pārbaudes tēmu;
 • VID ierēdņus, kuri veic tematisko pārbaudi;
 • pārbaudes laikā iegūto informāciju. 

Ja pārbaudes procesā VID ierēdņi konstatē, ka nodokļu maksātājs ir pieļāvis nebūtiskus pārkāpumus, tos norāda tematiskās pārbaudes aktā, uzdod novērst un turpmākajā darbībā nepieļaut. Šādos gadījumos administratīvā soda sankcijas nepiemēro.

Nodokļu maksātāju iepazīstina ar sastādīto aktu un to paraksta gan VID ierēdņi, kuri veica tematisko pārbaudi, gan nodokļu maksātājs vai tā pārstāvis, kuram tiek izsniegts viens akta eksemplārs.

Par tematiskās pārbaudes laikā konstatētiem pārkāpumiem VID amatpersona pieņem attiecīgu lēmumu: 

 • brīdināt par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības darbības apturēšanu;
 • par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības darbības apturēšanu;
 • par normatīvo aktu pārkāpēja darbības apturēšanu;
 • administratīvo pārkāpumu lietā;
 • par valsts nodevas pārbaudes rezultātiem.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin