svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Soda sankcijas par pārkāpumiem

Nodokļu administrācija, veicot nodokļu auditu, nodokļu maksātāja atbildību par nodokļu likumu un citu normatīvo aktu pārkāpumiem nosaka saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām", ja konkrētajā nodokļu likumā nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

Ja nodokļu auditā tiek konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir pārkāpis nodokļu normatīvo aktu prasības un samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu, nodokļu administrācijai ir tiesības papildus aprēķināt un par labu budžetam piedzīt samazināto nodokļu summu, nokavējuma naudu un soda naudu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.pantu vai konkrētiem nodokļu likumiem, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

Ja nodokļu auditā tiek konstatēts, ka nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, nepamatoti palielinājis no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru (no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums), nodokļu administrācijai ir tiesības samazināt nepamatoti palielināto no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēru un par labu budžetam no nodokļu maksātāja iekasēt soda naudu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.3 pantu.

Lai noteiktu soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām", auditors novērtē budžetā iemaksājamās summas lielumu, procentuālā attiecībā no deklarējamās nodokļu summas.

Ja summa, kas nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā par periodu, par kuru tiek veikts nodokļu audits, ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem no deklarējamās summas, nodokļu maksātajam soda nauda tiek noteikta 20 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

Savukārt, ja summa, kas nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā par periodu, par kuru tiek veikts nodokļu audits, ir samazināta vairāk kā par 15 procentiem no deklarējamās summas, nodokļu maksātajam soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

Ja nodokļu maksātājs ir palielinājis no budžeta atmaksājamā nodokļa summu, tad, lai noteiktu soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām", auditors novērtē no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājumu procentuālā attiecībā no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas.

Ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums nepārsniedz 15 procentus no deklarētās pārmaksātās nodokļa summas, nodokļu maksātajam soda nauda tiek noteikta 20 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

Savukārt, ja no budžeta atmaksājamā nodokļa palielinājums pārsniedz 15 procentus, nodokļu maksātajam soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nepamatoti palielinātā no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra.

Par atkārtoto nodokļu pārkāpumu minētos soda naudas apmērus divkāršo.

Ja izdarītais nodokļu pārkāpums nav uzskatāms par atkārtotu nodokļu pārkāpumu un ja nodokļu maksātājs ir ievērojis deklarāciju iesniegšanas termiņus un kārtējo nodokļu samaksas termiņus, kā arī ir sadarbojies ar nodokļu administrāciju likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.2 panta izpratnē, nodokļu administrācija uzliek soda naudu 50 procentu apmērā no augstāk minētājiem soda naudas apmēriem.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 32.4.pantu par atkārtotu nodokļu pārkāpumu uzskatāms pārkāpums, kas atbilst šīm pazīmēm:
  • iepriekšējais nodokļu pārkāpums ir konstatēts nodokļu audita laikā, kas ir pabeigts, un šis nodokļu pārkāpums ir izdarīts ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīža;
  • lēmums par nodokļu audita rezultātiem, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie likuma noteiktās atbildības par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai tas ir pārsūdzēts tiesā;
  • atkārtoto nodokļu pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar normām, kas ir analoģiskas iepriekšējā nodokļu pārkāpuma pamatošanai administratīvajā aktā minētajām normām.
Soda sankcijas, ja persona veic saimniecisko darbību, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājs

Ja fiziskā persona, kura veic saimniecisko darbību, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājs, 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi nodokļu administrācijas paziņojumu ar atgādinājumu par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā:
  • reģistrējas kā nodokļu maksātājs, bet nav iesniegusi nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas par taksācijas periodu, kurā tika veikta saimnieciskā darbība, nodokļu administrācija, veicot nodokļu revīziju (auditu), aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen nodokli, kas aprēķināts no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam, ar to saistīto nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā un soda naudu 50 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas;
  • nereģistrējas kā nodokļu maksātājs un nav iesniegusi nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas par taksācijas periodu, kurā tika veikta saimnieciskā darbība, nodokļu administrācija, veicot nodokļu revīziju (auditu), aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen nodokli, kas aprēķināts no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam, ar to saistīto nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā un soda naudu 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas.

Ja juridiskā persona vai fiziskā persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, veic saimniecisko darbību, nereģistrējoties kā konkrēta nodokļa maksātājs, vai 30 dienu laikā pēc nodokļu administrācijas noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī nodokļu administrācijas pieprasītos saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem nodokļu administrācijas ierēdņi (darbinieki) nevar noteikt maksājamā nodokļa summu, tad nodokļu administrācija, veicot nodokļu revīziju (auditu), aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu no dienas, kad personai bija jāreģistrējas kā konkrēta nodokļa maksātājam, nokavējuma naudu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā un soda naudu 100 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļa summas.

Samazinātā nodokļa summa, nokavējuma nauda un soda nauda attiecīgajā apmērā nodokļu maksātājam jāmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto nodokļa summu. Ja triju mēnešu laikā nodokļu maksātājs nesamaksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu un minētajam maksājumam nav pagarināts nomaksas termiņš šā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas

Ja, veicot nodokļu auditu, tiek konstatēta izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu nomaksas un ar šīm darbībām ir nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā - nenomaksāto nodokļu un nodevu pamatsumma nav mazāka par 50 Latvijas Republikā noteiktajām minimālajām mēnešalgām nodarījuma izdarīšanas laikā, nodokļu maksātājam ir paredzēta kriminālatbildība.

Nodokļu maksātājam var iestāties kriminālatbildība (Krimināllikuma 217.pants) par likumā noteiktās informācijas par uzņēmējdarbību, par uzņēmējdarbības uzskaites, pārskata vai kontroles dokumentu savlaicīgu neiesniegšanu un par uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, iestādes vai organizācijas grāmatvedības datu apzinātu sagrozīšanu vai slēpšanu, ja minētās darbības izdarītas atkārtoti gada laikā (pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.6 pantā paredzētā soda piemērošanas vai citādi konstatēts atkārtots pārkāpums).

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin