svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Darba devēju pārbaudes

Darba devēju tematiskās pārbaudes notiek, lai pārliecinātos, vai ar nodarbinātajām personām ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības un no darba algas tiek aprēķinātas un samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Nepareizi aprēķināti un/vai maksāti nodokļi no darbinieku algām.
Tematiskajās pārbaudēs atklājas, ka darbinieku darba līgumos ir noteikta minimālā samaksa par normālo darba laiku, bet pēc darba laika uzskaites tabelēm redzams, ka darbinieku darba laiks pārsniedz normālo darba laiku. Līdz ar to nav apmaksātas stundas, kas ir virs normālā darba laika, nav pareizi aprēķinātas darba algas un nav veikta precīza nodokļu aprēķināšana un samaksa budžetā.

Ar šo pārkāpumu cieši saistīti ir pārkāpumi darba laika uzskaitē. Darba likuma 137. pants nosaka, ka darba devēja pienākums ir precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas un virsstundas, tajā skaitā nakts laikā, nedēļas atpūtas laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. Tematiskajās pārbaudēs bieži vien tiek konstatēts, ka uzņēmumam ir noteikts darba laiks arī sestdienās un svētdienās, savukārt darba uzskaites tabelēs sestdienas un svētdienas visiem uzņēmuma darbiniekiem ir norādītas kā brīvdienas.

Salīdzinot darba laika uzskaites tabeles ar grāmatvedības dokumentiem, kases ieņēmumu orderiem, izrakstītajām pavadzīmēm, ir vērojamas nesakritības. Paraksti minētajos grāmatvedības dokumentos liecina, ka darba ņēmējs ir veicis darba devēja uzdotās funkcijas, kaut gan darba devējs darba laika uzskaites tabelēs nav uzrādījis, ka persona konkrētajā datumā ir strādājusi. Līdz ar to nav veikta pilnīga un precīza darba laika uzskaite, kā arī nodokļu aprēķināšana un samaksa budžetā.

Tāpat pārbaudēs atklājas, ka noteiktos datumos par preču saņemšanu parakstījušās personas, ar kurām šajā periodā nav bijuši noslēgti darba līgumi. Tas liecina, ka laikā, kad šīs personas veikušas darba pienākumus, par viņām nav veikta darba laika uzskaite, nav aprēķināta darba alga un no tās maksāti nodokļi.
  • Darba devējs nav noslēdzis darba līgumu ar darbinieku.
Darba likuma 40. pants nosaka, ka darba līgums slēdzams rakstveidā un sagatavojams divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, bet otrs - pie darba devēja. Konstatējot, ka darba devējs ar darbinieku nav noslēdzis darba līgumu, Valsts ieņēmumu dienests par to informē Valsts darba inspekciju, kura lemj par vainīgās personas saukšanu pie administratīvās atbildības.
  • Darba līgumos nav norādīta visa nepieciešamā informācija.
Darba likuma 40. panta otrajā daļā ir noteikta darba līgumā norādāmā informācija. Taču daudzos gadījumos darba līgumā nav ierakstīts darba algas apmērs, līgumā ir norādīts "saskaņā ar nostrādāto laiku pēc stundas tarifa likmes", taču nav norādīta piemērotā stundas tarifa likme.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin