ceturtdiena, 2018. gada 27. septembris

VID ir tiesīgs fizisko personu iekļaut riska personu sarakstā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka likums "Par nodokļiem un nodevām" nosaka kritērijus personu iekļaušanai riska personu sarakstā.
VID ir tiesīgs fiziskas personas iekļaut riska personu sarakstā šādos gadījumos:

  • persona ir piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību;
  • personas deklarētās dzīvesvietas adrese ir reģistrēta "riska adresē";
  • persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai, un no dienas, kad VID ir pieņēmis lēmumu par komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanu, nav pagājuši divi gadi.
  •   ir konstatēta personas deklarētās dzīvesvietas adreses atbilstība riska adreses definīcijai (šādos gadījumos persona ir iekļauta riska personu sarakstā tik ilgi, kamēr personas deklarētās dzīvesvietas adrese atbilst terminam "riska adrese");
  •   ir zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā, t.i. persona ir novērsusi atbilstību attiecīgajam kritērijam un par to paziņojusi VID.
  • ja personai saimnieciskās darbības veikšanas rezultātā ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 7000 euro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai nav iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas;
  •   ja persona ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā, un tās amata pienākumu pildīšanas laikā komercsabiedrībai ir izveidojušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas pārsniedz 15 000 euro, ja to samaksas termiņš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav pagarināts vai komercsabiedrība nav iesniegusi maksātnespējas procesa pieteikumu tiesā, VID rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību un nav pagājuši trīs gadi no nodokļu samaksas termiņa dienas.
Fiziskas personas atrašanās riska personu sarakstā tai liegs iespēju saņemt atsevišķus Uzņēmumu reģistra pakalpojumus, kas saistīti ar ierakstu izdarīšanu komercreģistrā. Piemēram, saistībā ar jauna komersanta reģistrāciju, izmaiņu izdarīšanu komercreģistra ierakstos par jau esošo komersantu, tā amatpersonām utt.  
VID aicina nodokļu maksātājus atbildīgi izturēties pret savlaicīgu un pilnīgu nodokļu saistību izpildi. Gadījumos, ja personai rodas grūtības savlaicīgi veikt nodokļu maksājumus, aicinām vērsties VID, lai kopīgi rastu situācijas risinājumu, izvēloties kādu no nodokļu normatīvajos aktos noteiktajām nodokļu samaksas termiņa pagarināšanas, atlikšanas vai vienošanās noslēgšanas iespējām.
Savukārt, ja, izvērtējot finansiālo situāciju, ir pamats konstatēt, ka nokavēto nodokļu maksājumu saistības nevar tikt izpildītas, atgādinām par Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu iesniegt tiesā maksātnespējas procesa pieteikumu.
Saņemot VID lēmumu par iekļaušanu riska personu sarakstā, attiecīgajai fiziskajai personai ir tiesības to apstrīdēt, viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas rakstveidā iesniedzot sūdzību VID ģenerāldirektoram Valsts ieņēmumu dienestā, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978 vai jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Ja ir zudis pamats personas iekļaušanai riska personu sarakstā un persona par to paziņojusi VID, dienests operatīvi vienas darba dienas laikā izvērtē saņemto informāciju, lemj par personas izslēgšanu no riska personu saraksta un pieņemto lēmumu nosūta attiecīgajai personai.
Riska personu saraksts nav publiski pieejams.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin