ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Nodokļu maksātāja tiesības

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus viena mēneša laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.

Valsts ieņēmumu dienests sūdzību izskata un tās iesniedzējam atbild ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā.

Ja sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, finanšu ministram ir tiesības pagarināt sūdzības izskatīšanu uz laiku līdz 60 kalendāra dienām. Par to Valsts ieņēmumu dienests paziņo sūdzības iesniedzējam.

Nodokļu maksātājam, ja viņš nepiekrīt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumam, ir tiesības 30 kalendāra dienu laikā (administratīvo pārkāpumu lietās - mēneša laikā) pēc lēmuma saņemšanas to pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas tiesu namā (fiziskā persona - pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

(likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta pirmā un otrā daļa, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280.panta pirmās daļas 4.punkts, 281.panta pirmā daļa, 284.panta pirmā daļa, Administratīvā procesa likuma 189.pants). 

Par tematisko pārbaužu rezultātiem

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu nodokļu maksātājam ir tiesības 30 dienu laikā pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmās daļas un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 280. un 281.panta noteiktajā kārtībā - VID ģenerāldirektoram vai rajona (pilsētas) tiesai, iesniedzot sūdzību institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu.

VID amatpersonas pieņemto lēmumu brīdināt par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības darbības apturēšanu, par normatīvo aktu pārkāpēja struktūrvienības darbības apturēšanu vai normatīvo aktu pārkāpēja darbības apturēšanu nodokļu maksātājs var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram 30 darbadienu laikā pēc šā lēmuma vai brīdinājuma saņemšanas. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt VID ģenerāldirektora lēmumam, viņam ir tiesības to pārsūdzēt tiesā.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin