svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

Vienošanās līgums

Nodokļu administrācijas un nodokļu maksātāja vienošanās līguma slēgšanas kārtību nosaka likuma "Par nodokļiem un nodevām" 41.pants.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un nodokļu maksātāja vienošanās līgumu slēdz, lai izbeigtu tiesisku strīdu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķinātajiem papildu maksājumiem budžetā vai par konstatēto no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu.

Vienošanās līguma noslēgšanas un sodas naudas samazināšana, ja nodokļu audita ietvaros aprēķināti papildu maksājumu budžetā

Ja VID nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu maksājumus budžetā, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram, bet 50 procenti no aprēķinātās soda naudas un nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, ir atceļami.

Ja VID nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu maksājumus budžetā un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.panta septīto daļu ir piemērojis soda naudu tikai 50% apmērā, arī tad nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma apmēram, bet visa aprēķinātā soda nauda un 50 procenti no nokavējuma naudas, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, ir atceļami.

Ja VID nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir aprēķinājis papildu maksājumus budžetā, kā arī soda naudu saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 vai 34.pantu vai saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 16.1 panta pirmo, 1.1 vai piekto daļu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa maksājuma un nokavējuma naudas apmēram, bet 50 procenti no aprēķinātās soda naudas ir atceļami.

Vienošanās līguma noslēgšanas un sodas naudas samazināšana, ja nodokļu audita ietvaros samazinātas no budžeta atmaksājamās nodokļu summas (pārmaksas)

Ja VID nodokļu revīzijas (audita) rezultātā ir konstatējis no budžeta atmaksājamās summas nepamatotu palielināšanu un aprēķinājis soda naudu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt VID ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt no budžeta atmaksājamās summas samazinājumam, bet saskaņā ar šo likumu aprēķināto soda naudu samazina attiecīgi par 50 procentiem (ja soda nauda tika uzlikta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.panta ceturto vai piekto daļu vai 32.4 pantu) vai par 85 procentiem (ja soda nauda tika uzlikta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.panta septīto daļu).


Vienošanās līguma noslēgšanas termiņš

Ja ir apstrīdēts VID nodokļu revīzijas (audita) rezultātā pieņemtais lēmums un, izskatot nodokļu maksātāja iesniegumu, VID ģenerāldirektors apstrīdēto lēmumu atstājis negrozītu vai arī pieņēmis jaunu lēmumu, ar kuru apstrīdētais lēmums atcelts daļēji, nodokļu maksātājs iesniegumu par iespējamā vienošanās līguma noslēgšanu VID ģenerāldirektoram iesniedz viena mēneša laikā pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.

Vienošanās līgumu VID ģenerāldirektors ir tiesīgs noslēgt arī, ja nodokļu maksātājs iesniedzis pieteikumu tiesā vai šajā lietā ir iesniegta apelācijas vai kasācijas sūdzība, bet lietas izskatīšana attiecīgi pirmās instances tiesā, apelācijas instancē vai kasācijas instancē tiesas sēdē pēc būtības nav pabeigta. Lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā, vienošanās līgumu var noslēgt līdz tā termiņa beigām, ko saskaņā ar likumu tiesnesis noteicis procesa dalībniekiem pieteikuma vai paskaidrojumu papildinājumu vai grozījumu, vai cita rakstura iesniegumu vai lūgumu iesniegšanai.

Izlemjot jautājumu par vienošanās līguma noslēgšanu, ņem vērā nodokļu parāda rašanās iemeslus un apmēru, kā arī strīda turpināšanas lietderību un ar to saistītās izmaksas.

Nodokļu maksātājs noslēgtajā vienošanās līgumā samaksai noteiktos maksājumus budžetā samaksā divu mēnešu laikā pēc tā noslēgšanas dienas.

Ja nodokļu maksātājs nepilda vienošanās līguma noteikumus, nodokļu administrācija veic nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Vienošanās līgums netiek noslēgts, ja nodokļu administrācija ir iesniegusi materiālus jautājuma izlemšanai par krimināllietas ierosināšanu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin