svētdiena, 2011. gada 17. aprīlis

Mazumtirdzniecības pārbaudes

Veicot pārbaudes mazumtirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests kontrolē, vai tiek ievērota nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu (turpmāk - kases aparāts) lietošanas kārtība, preču uzskaites un pavaddokumentu aprites kārtība. 

Šajās pārbaudēs visbiežāk atklātie pārkāpumi ir saistīti ar preču uzskaites kārtības neievērošanu, ieņēmumu nereģistrēšanu, kā arī kases aparātu lietošanu, t.i., kases aparāta lietošanas noteikumu neievērošana, kases aparāta naudas kastē esošās naudas summas neatbilstība X pārskatā norādītajai naudas summai, pārkāpumi kases aparāta žurnāla aizpildīšanā, darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana pircējam.

Kontrolējot kases aparātu atbilstību tehniskajām prasībām un kases aparātu lietotāju pienākumu ievērošanu, tematiskajās pārbaudēs tiek konstatētas tālāk minētās neatbilstības.
  • Kases aparātā nav ieprogrammēti un X pārskatā, Z pārskatā un kases čekā netiek norādīti normatīvajos aktos noteiktie rekvizīti.
Piemēram, kases čekā netiek norādīts preces (preču grupas) nosaukums, daudzums, norēķinoties saņemtās naudas summa un izdotās naudas summa (atlikums). Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka, pārdodot akcīzes preces, kases aparātā ir jābūt ieprogrammētam un čekā norādītam alkohola nosaukumam, kā to nosaka Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. panta septītā daļa.
  • Valsts ieņēmumu dienestam nav paziņots par kases aparāta lietošanas izbeigšanu vai pārtraukšanu.
Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta lietošanas izbeigšanu vai pārtraukšanu kases aparāta lietotājam 15 dienu laikā par to jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam.
  • Kases aparātam nav stingrās uzskaites plombas vai arī šī plomba ir bojāta.
Aizliegts lietot kases aparātu, ja tas nav noplombēts vai plombas ir bojātas.
  • Kases aparāta naudas kastē esošās naudas kopsummas neatbilst X pārskatā norādītajai naudas summai.
Kases aparāta lietotāja pienākums ir nodrošināt kases aparāta naudas kastē un papildus naudas kastē (ja tāda ir) esošās naudas kopsummas atbilstību X pārskatā norādītajai skaidrās naudas summai pārskata izdrukas brīdī.
  • Saņemto samaksu nereģistrē kases aparātā vai pircējam neizsniedz kases čeku.
Kases aparāta lietotājam jānodrošina darījuma un par to saņemtās samaksas reģistrēšana, kases čeka izdrukāšana un izsniegšana darījuma partnerim.
  • Kases aparāta žurnāls netiek precīzi aizpildīts.
Piemēram, žurnālā nav aizpildītas atsevišķas ailes - darījumu kopsumma skaidrā naudā, darījumu kopējā summa, nav norādīts paraksta atšifrējums, kases aparātā reģistrētā ieņemtā (inkasētā) naudas summa un kasē nodotā naudas summa, u. c.
  • Kases aparāta žurnālā nav ielīmēti visi Z pārskati.
Kases aparāta žurnāls jāaizpilda saskaņā ar Z pārskata datiem pēc katras Z pārskata izdrukāšanas un šis pārskats jāielīmē kases aparāta žurnālā.

Pārbaudēs mazumtirdzniecības objektos tiek lūgts arī uzrādīt stingrās uzskaites kvīšu grāmatiņas un pārbaudīts, vai noformēto kvīšu eksemplāros ir norādīti visi nepieciešamie rekvizīti atbilstoši MK noteikumu Nr. 282 61. punktam. Pārbaudēs ir konstatēts, ka stingrās uzskaites kvītīs atsevišķos gadījumos, piemēram, trūkst pārdevēja (pakalpojumu sniedzēja) rekvizītu (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un par darījumu atbildīgo personu parakstu.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin