ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Administratīvais process VID

Administratīvā pārkāpuma jēdziens

Par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība (LAPK 9.pants)

Procesuālā kārtība un termiņi

1. Lietvedības uzsākšana (sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu)
Termiņš: Diennakts laikā (izņēmuma gadījumā 10 dienu laikā) pēc pieteikuma vai citu materiālu par administratīvo pārkāpumu saņemšanas.

2. Administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšana (t.sk. uzaicināšana)
Termiņš: Ja protokolu sastāda bez pārkāpēja klātbūtnes, nosūtīšanas termiņš - 3 darba dienas.

3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana (t.sk. uzaicināšana) un lēmuma pieņemšana
Termiņš: Lietas izskatīšanas termiņš ir 30 dienas ar iespēju pagarināt vēl uz 30 dienām. Lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas un nosūta 3 darba dienu laikā.

4. Naudas soda maksāšana
Termiņš: Uzliktais naudas sods ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Taču naudas soda samaksu ir iespējams sadalīt uz 6 mēnešiem saskaņā ar LAPK 294.panta otro daļu.

5. Lēmuma apstrīdēšana un sūdzības izskatīšana
Termiņš: Lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas, savukārt VID ir pienākumu sūdzību izskatīt mēneša laikā pēc sūdzības saņemšanas.

Lēmumu veidi administratīvā pārkāpuma lietā

1) Par administratīvā soda uzlikšanu
2) Par lietvedības izbeigšanu, ja:
- ir LAPK 239.pantā paredzētie apstākļi (nav administratīvā pārkāpuma sastāva, noilgums, fiziskā persona ir mirusi u.c.);
- izsaka mutvārdu aizrādījumu (ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs);
- nodod materiālus izskatīšanai iepriekšējās izmeklēšanas iestādei (kriminālatbildība)
3) par administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam.

Administratīvo sodu veidi

1) Brīdinājums
2) Naudas sods
3) Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju
4) Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu
5) Aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības
6) Aizliegums noteiktu laiku iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības
7) Tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu uz zināma veida vai visu veidu komercdarbību
8) Administratīvais arests

! Jāatceras, ka administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais sods (LAPK 40.pants).

Soda apmēra noteikšana

Nosakot piemērojama soda apmēru, VID izvērtē šādus apstākļus:
 • pārkāpuma raksturs (pārkāpuma ilgstošums, atkārtojamība, ietekme uz valsts budžetu, sabiedrības interesēm u.c.),
 • pārkāpēja mantiskais stāvoklis,
 • atbildību mīkstinošie un pastiprinošie apstākļi (tāpēc līdz lietas izskatīšanai pārkāpumu ieteicams novērst!),
 • papildsoda piemērošanai (konfiskācija) - lietderības apsvērumi.

Mantu un dokumentu izņemšana

 • Saskaņā ar LAPK 257.panta pirmo daļu var izņemt mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets (piemēram, preces bez pavaddokumentiem) vai izdarīšanas rīks (piemēram, elektroniskā kases aparāts, ja ir aizdomas par iejaukšanos tā konstrukcijā, un ir nepieciešams saņemt eksperta atzinumu) un kuri atrasti pārkāpuma konstatācijas brīdī;
 • Mantu un dokumentus izņem VID ģenerāldirektora vai viņa vietnieku pilnvarotas amatpersonas;
 • Mantu un dokumentu izņemšanas gadījumā tiek sastādīts protokols.


Pie administratīvās atbildības saucama persona

 • Fiziskā persona (t.sk. juridiskās personas amatpersona, piemēram, valdes loceklis)
 • Juridiskā persona

Pie administratīvās atbildības saucamas personas tiesības

 • Personiski un ar pārstāvja palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus,
 • Piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu,
 • Lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā.

Twitter Facebook Draugiem Favorites linkedin